Functiewaardering Voortgezet Onderwijs? BalanZ Organisatieadvies is specialist in het naar functies beschrijven van organisaties op generieke en/of organieke basis. M. 06 15121927
Deel op Facebook Deel op Google+ Deel op LinkedIn
functiewaardering Waterschappen functiewaardering Voortgezet Onderwijs functiewaardering Gezondheidszorg functiewaardering Veiligheidsregio’s en GGDfunctiewaardering Voortgezet Onderwijs (FUWA VO)

BalanZ Organisatieadvies is specialist in het ondersteunen en adviseren van VO organisaties in het opzetten en onderhouden van functiegebouwen op organieke en generieke basis danwel mengvormen hiervan.

Historie functiewaardering voortgezet onderwijs

De diverse onderwijssectoren kenden tot het einde van de 20e eeuw geen sectorspecifiek functiewaarderingssysteem om eigen functies te beschrijven en te waarderen. In de beginjaren 2000 hebben de sociale partners binnen het voortgezet onderwijs een advies geformuleerd voor een eigen functiewaarderingssysteem en functiebouwwerk voor de sector voortgezet onderwijs. Analoog aan vergelijkbare ontwikkelingen in andere onderwijssectoren bevatte het advies een voorstel een sectoreigen variant van het voor het rijkspersoneel ontwikkeld functiewaarderingssysteem FUWASYS te ontwikkelen. De eerste variant van dit nieuwe functiewaarderingssysteem zag het licht in 2002. FUWA VO bleek een logische naam voor dit uniforme functiewaarderingssysteem.

FUWA VO

FUWA VO is niet alleen een systeem waarmee functies kunnen worden gewaardeerd. Het biedt ook kaders voor de beschrijving van functies. Het FUWA VO beschrijvingsformat is ingedeeld in rubrieken. De rubriek Werkzaamheden vormt het hart van de functiebeschrijving in de vorm van resultaatgebieden. Verder kent het format de aanvullende rubrieken Kader, Bevoegdheden & Verantwoordelijkheden, Kennis & Vaardigheden en Contacten. Scores op een 14-tal kenmerken leiden tot de uiteindelijke waardering van functies. De rubrieken Werkzaamheden en Kader, Bevoegdheden & Verantwoordelijkheden zijn beide aan een 5-tal waarderingskenmerken gekoppeld. De rubrieken Kennis & Vaardigheden en Contacten zijn ieder aan een 2-tal waarderingskenmerken gekoppeld. Rond 2002 zijn op sectorniveau voorbeeldfuncties tot stand gekomen die de toepassing van FUWA VO ondersteunen. Deze voorbeeldfuncties zijn in 2010 herzien. De FUWA VO systematiek is in het vorige decennium sectorbreed geïmplementeerd.

Actuele ontwikkelingen en problematiek

Vanuit de CAO ligt de vrijheid in de vormgeving van eigen functies primair bij de onderwijsondersteunende functies. In de periode na 2010 is ook in het onderwijs een ontwikkeling zichtbaar richting het meer generiek beschrijven van deze functies in de vorm van functiereeksen. In vergelijking met sommige andere sectoren ligt de nadruk echter minder op het bereiken van het hoogst denkbare abstractieniveau. De mate van herkenning bij de functiereeksen is daardoor in vergelijking met andere sectoren relatief hoger. Vaker dan elders betreffen functiereeksen in het voortgezet onderwijs nog altijd concrete vakdisciplines. Functiereeksen leiden doorgaans tot meer inzicht in loopbaanpaden en zij faciliteren een op mobiliteit gerichte cultuur. Anderzijds kunnen zij een lagere mate van herkenbaarheid als ‘bijwerking’ hebben. Dit kan zich zowel openbaren bij de aansluiting van functiereeksen met de formatie als bij werving & selectie processen.

Wat kan BalanZ Organisatieadvies voor u doen?

BalanZ Organisatieadvies is o.a. specialist in het ondersteunen en adviseren van VO organisaties bij het:

  • in overleg bepalen van de mate waarin organisatiebeleid en organisatieontwikkeling zichtbaar kan worden gemaakt bij de opzet van een functiebouwwerk;
  • optimaal aansluiten bij organisatiemodel en formatie bij de samenstelling van een geharmoniseerd functiehuis;
  • vormgeven van meer generieke functiereeksen met een focus op mobiliteit, overzicht en transparantie;
  • gezamenlijk en in overleg zoeken naar een ideale mix van organieke en generieke accenten bij de (her)ontwikkeling van een functiehuis;
  • implementatie van een systeem van meer generieke functiereeksen waarbij ook het beheer en onderhoud op termijn adequaat is geborgd;
  • optimaliseren van de afstemming tussen functiehuis en formatie.

Wilt u meer weten over functiewaardering Voortgezet Onderwijs? Bel 06 15121927 of mail naar info@balanzorganisatieadvies.nl!
realisatie Opus Imago