Functiewaardering Waterschappen? BalanZ Organisatieadvies is specialist in het naar functies beschrijven van organisaties op generieke en/of organieke basis. M. 06 15121927
Deel op Facebook Deel op Google+ Deel op LinkedIn
functiewaardering Waterschappen functiewaardering Voortgezet Onderwijs functiewaardering Gezondheidszorg functiewaardering Veiligheidsregio’s en GGDfunctiewaardering Waterschappen (FUWATER)

BalanZ Organisatieadvies is specialist in het ondersteunen en adviseren van waterschappen in het opzetten en onderhouden van functiegebouwen op organieke en generieke basis danwel mengvormen hiervan.

Historie functiewaardering waterschappen

In het verleden kende de waterschapssector een groot aantal functiewaarderingssystemen waaronder ZUIDEMA, IMF, VBALANS, FUWASYS en ODRP. In de CAO 2003-2004 spraken de waterschappen af collectief een eigen sectoraal functiewaarderingssysteem te ontwerpen. Als basis hiervoor fungeerde het functiewaarderingssysteem VBalans dat op haar beurt weer een doorontwikkeling van het functiewaarderingssysteem FUWASYS (van de sector Rijk) betrof. Dit uniforme functiewaarderingssysteem kreeg de naam FUWATER.

FUWATER

FUWATER is een systeem waarmee functies individueel kunnen worden beschreven en gewaardeerd. De beschrijving vindt plaats conform een format dat bestaat uit de rubrieken Werkzaamheden, Speelruimte, Kennis & Vaardigheden en Contacten. De CAO Waterschappen bevat spelregels voor de totstandkoming van functiebeschrijvingen. De waardering van de functies vindt plaats op basis van een 14-tal waarderingskenmerken. De rubrieken Werkzaamheden is primair gekoppeld aan de waarderingskenmerken 1 t/m 5. Vervolgens is de rubriek Speelruimte primair gekoppeld aan de waarderingskenmerken 6 t/m 10. De rubrieken Kennis & Vaardigheden en Contacten zijn respectievelijk gekoppeld aan de waarderingskenmerken 11/12 en 13/14. In de beginjaren zijn t.b.v. de toepassing van FUWATER (als gevolg van de ontwikkeling richting generieke functies eenmalig) een aantal organieke referentiefuncties geformuleerd. In de periode 2000-2010 is het FUWATER systeem geleidelijk door alle waterschappen ingevoerd.

Actuele ontwikkelingen en problematiek

In de periode na 2010 zijn waterschappen in overwegende mate overgestapt van organiek naar generiek functiebeschrijven en -waarderen. De nadruk bij de ontwikkeling van de generieke functiehuizen ligt doorgaans op een zo hoog mogelijk abstractieniveau en een zo gering aantal generieke functies. Als gevolg hiervan blijft het totaal aantal functies binnen dit soort generieke functiebouwwerken vaak beperkt tot enkele tientallen. De generieke functiefamilies betreffen vaak management, advies en beleid, projectmanagement, vakspecialismen en ondersteuning. In sommige gevallen worden enkele hiervan zelfs gecombineerd tot een nog compacter stelsel van generieke functies. Voordelen van de generieke functiehuizen zijn o.a. meer nadruk op flexibiliteit, inzichtelijkheid en uitwisselbaarheid. Nadelen zijn o.a. een gebrek aan herkenbaarheid en een verminderde aansluiting op de aanduiding van functies in het kader van formatie, werving & selectie en organisatieontwikkelingsplannen.

Wat kan BalanZ Organisatieadvies voor u doen?

BalanZ Organisatieadvies is o.a. specialist in het ondersteunen en adviseren van waterschappen bij het:

  • aansluiten van de ontwikkeling van functiehuizen op het ontwikkelingsstadium van de organisatie, het HRM beleid en de strategie, structuur en cultuur van de organisatie;
  • samenstellen van organieke functiegebouwen waarbij het accent ligt op herkenbaarheid en aansluiting bij de formatie;
  • samenstellen van generieke functiegebouwen waarbij het accent ligt op inzichtelijkheid, flexibiliteit en uitwisselbaarheid;
  • samenstellen van mengvormen en het daarbij combineren van de voordelen van organieke en generieke functies;
  • adequaat borgen van beheer en onderhoud van functiehuizen in het kader van de opzet van een nieuw functiehuis;
  • optimaliseren van beheer en onderhoud bij bestaande generieke functieboeken.

Wilt u meer weten over functiewaardering Waterschappen? Bel 06 15121927 of mail naar info@balanzorganisatieadvies.nl!
realisatie Opus Imago