Functiewaardering? BalanZ Organisatieadvies is specialist in het naar functies beschrijven van organisaties op generieke en/of organieke basis. M. 06 15121927
Deel op Facebook Deel op Google+ Deel op LinkedIn
functiewaardering Waterschappen functiewaardering Voortgezet Onderwijs functiewaardering Gezondheidszorg functiewaardering Veiligheidsregio’s en GGDfunctiewaardering

BalanZ Organisatieadvies is specialist in het naar functies beschrijven van organisaties op generieke danwel organieke basis danwel mengvormen hiervan.

Wat is functiewaardering?

Een Organisatie en HRM instrument dat inzicht verschaft in de onderlinge zwaarte en waarde van functies binnen en buiten organisaties. Het zorgt voor transparantie, samenhang, legitimiteit en stabiliteit in de onderlinge verhoudingen. Het instrument is zowel voor werkgevers- als werknemersorganisaties belangrijk aangezien de resultaten ervan essentiëel zijn voor de primaire arbeidsvoorwaarden. Een vorm van functiewaardering fungeert doorgaans namelijk als basis voor het grootste c.q. vaste(re) deel van de totale beloning van werknemers. Afhankelijk van het type organisatie, functies en sytematiek kan een te verkrijgen vergelijkend inzicht met de externe omgeving, vergelijkbare organisaties binnen een zelfde sector danwel vergelijkbare werkzaamheden in andere sectoren betreffen.

Functiewaardering in beweging

De ontwikkelingen in de afgelopen decennia op het gebied van Organisatie en HRM zijn ook voor dit domein niet zonder gevolgen gebleven. De flexibiliteit in vormen en toepassingen van het instrument is momenteel groter dan ooit. De laatste jaren worden organisaties in toenemende mate beschreven op basis van generieke functies. Ook het werken en denken in rollen is in opmars. Bij een generieke aanpak zijn functies normaliter algemener en abstracter vormgegeven. Het aantal functies kan hierdoor worden gereduceerd en de nadruk op uitwisselbaarheid en flexibiliteit wordt verhoogd. Voor wat betreft het beschrijven van en werken in rollen bestaand verschillende perspectieven. Rollen kunnen qua samenstelling sterk lijken op reguliere functies echter meer flexibel worden toebedeeld, het beschrijven van en werken in rollen kan echter ook uitgaan van een modulaire aanpak.

Functiewaardering in samenhang

Het beschrijven van functies heeft een belangrijke samenhang met de opzet van organisatiestructuur, formatiemanagement en HRM beleid. De beschrijvingen kunnen in het kader van die samenhang worden gekoppeld aan instrumenten als kernwaarden, kerncompetenties, functiecompetenties, resultaatprofielen, resultaatgebieden, outputformuleringen, prestatie indicatoren en resultaatafspraken. De beschrijving van functies is eveneens een middel om de organisatie-inrichting en besturingsfilosofie van bestaande danwel op te zetten organisaties helder te krijgen. De beschrijving van functies vormt daarbij een adequate toets op de consistentie en/of werkbaarheid van een beoogde organisatie-inrichting en besturingsfilosofie. De relatie met het beheer en/of de beheersbaarheid van de formatie van een organisatie kan niet genoeg worden benadrukt, met name bij een generieke aanpak is dit een aspect dat specifieke aandacht verdient.

Systemen, certificeringen en licenties

Afhankelijk van de specifieke voorwaarden voor en context binnen de onderstaand aangegeven sectoren beschikt Balanz Organisatieadvies over noodzakelijke expertise, certificeringen en/of licenties. Voor opdrachtgevende organisaties betekent dit dat men opereert binnen kwalitatieve verplichtingen op het gebied van beloning vanuit bv. Cao’s en Arbeidsvoorwaardenregelingen.

BalanZ Organisatieadvies is o.a. gecertificeerd voor de functiewaarderingssystemen van de sectoren;

 • Waterschappen (Fuwater);
 • Primair Onderwijs (Fuwa PO);
 • Voortgezet Onderwijs (Fuwa VO);
 • Middelbaar Beroepsonderwijs (Fuwa BVE);
 • Hoger Beroepsonderwijs (Fuwa HBO);
 • Ziekenhuizen (FWG);
 • Gehandicaptenzorg (FWG);
 • Geestelijke Gezondheidszorg (FWG);
 • Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (FWG VVT).

Daarnaast beschikt BalanZ Organisatieadvies over specifieke expertise op het gebied van:

 • Veiligheidsregio's (diverse systemen);
 • GGD en GHOR organisaties (diverse systemen).

Systeemkennis en ervaring

In het algemeen is sprake van kennis van en ervaring met een groot aantal systemen. De totale kennis en ervaring omvat de systemen FUWASYS, FUWATER, VBALANS, FUWA PO, FUWA VO, FUWA HBO, FUWA BVE, FWG, FUWAVAZ, CATS, RATO/HR21, ORBA, IMF, ODRP, ZUIDEMA etc. De kennis en ervaring betreft verder de opzet en implementatie van functiegebouwen in alle verschijningsvormen. Van organiek tot generiek en mengvormen daarvan inclusief ‘rollen’. Van functieboeken die primair een verzameling functies betreffen tot functie- en organisatieboeken die de volledige duiding van strategie, structuur, processen en cultuur van de organisatie bevatten.

Wat kan BalanZ Organisatieadvies voor u doen?

BalanZ Organisatieadvies kan adviseren en ondersteunen bij de opzet en implementatie van alle denkbare activiteiten op dit gebied. Activiteiten als:

 • het inventariseren en opstellen van systeemeisen en de invoering van een gekozen systeem;
 • de analyse van een bestaand functiegebouw en het plegen van onderhoud hierop;
 • het beschrijven van de totale organisatie op generieke danwel organieke basis;
 • de behandeling van bezwaar en/of beroepszaken namens de werkgever;
 • het inrichten, op orde brengen of stroomlijnen van het formatiemanagement;
 • etc.

Wilt u meer weten over functiewaardering? Bel 06 15121927 of mail naar info@balanzorganisatieadvies.nl!
realisatie Opus Imago