Wilt u meer weten over
BalanZ Organisatieadvies?
Bel 0615121927
of mail info@balanzorganisatieadvies.nl
 

functiewaardering Gezondheidszorg (FWG)

BalanZ Organisatieadvies is specialist in het ondersteunen en adviseren van gezondheidszorg organisaties in het opzetten en onderhouden van functiegebouwen op organieke en generieke basis danwel mengvormen hiervan.

Historie functiewaardering gezondheidszorg

Het FWG systeem is ontstaan als gevolg van de wens van CAO partijen te komen tot een uniforme salarisstructuur en waardering van werk binnen de totale gezondheidszorgsector. Dit bood voor zowel werknemers en werkgevers als overheid en verzekeraars belangrijke voordelen. Voor werknemers betekende het een bepaalde mate van zekerheid en voor andere partijen betekende het o.a. meer inzicht en overzicht voor wat betreft de opbouw en omvang van personele lasten. Vanuit dit streven ontstond in de jaren 80 van de vorige eeuw de eerste versie van het FWG systeem. Als gevolg van de praktijkervaringen met FWG werd in de eerste helft van de jaren 90 in samenspraak besloten tot aanpassingen in zowel het FWG meetsysteem als de bijbehorende procedures. Dit proces resulteerde in FWG 2. Vervolgens werd eind jaren 90 besloten tot sectorbrede invoering van het computerondersteunde FWG 3.0. systeem.

FWG 3.0.

De FWG 3.0. functiewaarderingssystematiek werd tot voor kort gebruikt in alle zorgbranches. Thans is het van kracht binnen de branches Ziekenhuizen, Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (GGZ), en (tot 1-4-2018) Gehandicaptenzorg. Daarnaast zijn er zelfstandige klinieken die gebruik maken van de FWG 3.0. systematiek en (delen van) gezondheidszorg CAO’s volgen. Het FWG systeem biedt normmateriaal c.q. ijkfuncties waarmee voor de sector kenmerkende functies zijn beschreven en gewaardeerd. De ijkfuncties kennen de status van voorbeeldmateriaal en hebben derhalve geen bindende werking. De totale verzameling ijkfuncties wordt jaarlijks geactualiseerd. Daarnaast kunnen individuele functies binnen individuele gezondheidszorgorganisatie conform de spelregels van het FWG format naar eigen inzicht worden beschreven. Het FWG format gaat uit van het resultaatgericht beschrijven van activiteiten gekoppeld aan een toelichting op de zgn. FWG gezichtspunten. Beschreven functies kunnen vervolgens worden gewaardeerd door gradering op de FWG gezichtpunten (1) Kennis, (2) Zelfstandigheid, (3) Sociale Vaardigheden, (4) Risico’s, Verantwoordelijkheden en Invloed, (5) Uitdrukkingsvaardigheid, (6) Bewegingsvaardigheid, (7) Oplettendheid, (8) Overige Functie-eisen en (9) Inconveniënten.

Actuele ontwikkelingen en problematiek (FWG VVT, FWG Geboortezorg, FWG gehandicaptenzorg)

Een nieuwe ontwikkeling is de totstandkoming van vereenvoudigde versies van de FWG systematiek voor specifieke zorgbranches. Zo is binnen de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) branche sinds enige tijd het FWG VVT systeem van toepassing. Min of meer analoog hieraan zal voor de Gehandicaptenzorg in de loop van 2018 FWG Gehandicaptenzorg worden ingevoerd. Verder wordt FWG VVT onder de noemer FWG Geboortezorg toegepast in de Kraamzorgsector. Bij de vereenvoudigde FWG versies vindt indeling van functies niet langer plaats via gradering op de FWG gezichtspunten maar via beredeneerd vergelijken van functies met normmateriaal bestaande uit kernfuncties, kaderteksten, niveau onderscheidende elementen en ijkfuncties. Voor organisaties die met FWG 3.0. gewerkt hebben betekent dit een ingrijpende verandering in de werkwijze bij en wijze van onderbouwen van functie-indelingen.

Wat kan BalanZ Organisatieadvies voor u doen?

BalanZ Organisatieadvies is o.a. specialist in het ondersteunen en adviseren van zorgorganisaties bij het: