Wilt u meer weten over
BalanZ Organisatieadvies?
Bel 0615121927
of mail info@balanzorganisatieadvies.nl
 

functiewaardering Veiligheidsregio’s en GGD

BalanZ Organisatieadvies is specialist in het ondersteunen en adviseren van veiligheidsregio’s en GGD organisaties in het opzetten en onderhouden van functiegebouwen op organieke en generieke basis danwel mengvormen hiervan.

Historie functiewaardering veiligheidsregio’s en GGD

De context van functiewaardering binnen de veiligheidsregio’s en GGD hangt sterk samen met de context op dit gebied binnen de sector Gemeenten. Dit vanuit de gemeentelijke ‘brandweercomponent’ die in het afgelopen decennium in alle veiligheidsregio’s is opgegaan en de van oorsprong ‘1 op 1’ gemeentelijke binding van GGD organisaties. Binnen de sector Gemeenten was en is geen sprake van een tegelijkertijd uniform én verplicht collectief functiewaarderingssysteem. Er waren en zijn wel systemen die op deze sector geënte uitwerkingen en referentiefuncties kennen. Als gevolg hiervan kwamen en komen binnen de sector veiligheidsregio’s en GGD een groter aantal verschillende functiewaarderingssystemen voor (o.a. OFS, IMF, VBalans, RATO, FUWASYS en HR21). Ook kan er sprake zijn van binding aan een specifieke gemeentelijke variant (doorgaans één van de grote gemeenten c.q. steden). In een aantal regio’s is de GGD organisatie een direct onderdeel van de veiligheidsregio waarmee de keuzen op dit gebied een directe samenloop kennen.

Functiegebouwen en -categorieën

Anders dan de functiewaarderingssystemen vertonen de functiegebouwen van veiligheidsregio’s en GGD wél grote overeenkomsten. In algemene zin bestaan deze net als elders uit functies die samenhangen met de ondersteunende processen van organisaties als uit functies die samenhangen met de primaire processen. Daarbij komen de functies inzake ondersteunende processen globaal overeen met die in andere sectoren. Echter de aan de primaire processen gerelateerde functies kennen een geheel eigen karakter. Een bijzonder aspect daarbij is de dominante aanwezigheid in het functiegebouw van zgn. warme functies die het optreden in concrete crisissituaties betreffen. Alle veiligheidsregio’s kennen primair proces functies die de zgn. rode kolom (brandweer) en multi kolom (multidisciplinaire samenwerking) betreffen. De aanwezigheid van witte kolom (GGD) functies verschilt. Wanneer de GGD formeel onderdeel is van een veiligheidsregio maken de witte kolom functies integraal onderdeel uit van het functiegebouw van de veiligheidsregio. Wanneer de GGD een zelfstandig orgaan vormt is het functiegebouw daarvan samengesteld uit ondersteunde en ‘witte’ primair proces functies.

Actuele ontwikkelingen en problematiek

Ook in de sector veiligheidsregio’s en GGD is in het afgelopen decennium een trend in de richting van generiek functiebeschrijven en –waarderen zichtbaar. De mate waarin de nadruk ligt op het bereiken van een zo minimaal mogelijk aantal functies verschilt daarbij. Los daarvan nemen de zgn. warme functies doorgaans een bijzondere positie in, de factor herkenbaarheid is hierbij in zijn algemeenheid van meer belang dan bij zgn. koude functies. In die gevallen waarin de nadruk voor wat betreft koude functies op het hoogst haalbare abstractieniveau ligt treden dezelfde voor- en nadelen op als in andere sectoren. De voordelen betreffen naast het sterk verminderd aantal functies met name cultuurgebonden aspecten in de sfeer van flexibilisering. De nadelen komen vaak tot uiting bij de aansluiting op functies en plannen zoals deze doorgaans in formatieve zin worden gehanteerd alsmede de aansluiting op personele processen in dit kader (bv. werving en –selectie).

Wat kan BalanZ Organisatieadvies voor u doen?

BalanZ Organisatieadvies is o.a. specialist in het ondersteunen en adviseren van veiligheidsregio’s en GGD organisaties bij het: